Uchwały Rady 2008 - 2010

UCHWAŁA NR XIX/115/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Złoczew.

UCHWAŁA NR XIX/115/08

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Złoczew.

 

            Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

 

            § 1. Nabyć od Pani Elżbiety Jędrzejczak zam. Złoczew ul. Sieradzka 82 nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów obr. 2 m. Złoczew numerem działek 100/4 i 100/14 o pow. 0,2535 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sieradzu jest prowadzona księga wieczysta nr KW 5994 za cenę 25 120,- zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) z przeznaczeniem pod budowę ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej.

            § 2. Zobowiązanie finansowe  związane z zakupem nieruchomości, o której mowa w § 1 pokryte zostanie z dz. 600 rozdz.60016 § 6060.

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

            § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złoczewie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                              Miejskiej w Złoczewie

 

                                                                                     Jerzy Wieczorek

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2008 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 946
13 maja 2008 09:21 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.