Uchwały Rady 2008 - 2010

UCHWAŁA NR XIX/114/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej.

 

UCHWAŁA NR XIX/114/08

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 172, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady korzystania ze stołówki szkolnej w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Złoczew.

§ 2. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złoczew funkcjonuje jedna stołówka szkolna w Szkole Podstawowej w Złoczewie.

§ 3. Z posiłków w wyżej wymienionej szkole mogą korzystać:

 

1.      Uczniowie Szkoły Podstawowej w Złoczewie i Publicznego Gimnazjum, których rodzice sami pokrywają koszty;

2.      Uczniowie Szkoły Podstawowej w Złoczewie i Publicznego Gimnazjum, którym pomoc w formie dożywiania w oparciu o program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” przyznał decyzją Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

3.      Pracownicy szkoły i gimnazjum.

 

§ 4. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej, zgodnie z obowiązującą normą żywieniową w wysokości:

 

1.      Dla uczniów szkół 1,80 zł;

2.      Dla pracowników 2,80 zł;

3.      Uczniowie pokrywają wyłącznie koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków;

4.      Pracownicy pokrywają koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków oraz koszt wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami od tych wynagrodzeń.

 

§ 5. Opłatę za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry do 10-ego każdego miesiąca, za który opłata jest wnoszona.

 

§ 6. Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nieskorzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w sekretariacie szkoły. W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczew.

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                              Miejskiej w Złoczewie

 

                                                                                                 Jerzy Wieczorek

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2008 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 987
13 maja 2008 09:18 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.