Uchwały Rady 2008 - 2010

UCHWAŁA NR XIX/111/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/2000 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz ustalenia wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania

UCHWAŁA NR XIX/111/08

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/2000 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz ustalenia wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222; zmiany z 2006 r. Nr 38, poz. 261, Dz. U. Nr 160, poz.1343) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXI/194/2000 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz ustalenia wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie Nr XXXIX/263/06 z dnia 24 marca 2006 r. wprowadza się następująca zmianę:

1) w § 2 wyrazy „w wysokości 4 złote” zastępuje się wyrazami „w wysokości 5 złotych”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2008 r.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                        Miejskiej w Złoczewie

 

                                                                                           Jerzy Wieczorek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2008 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 894
13 maja 2008 09:04 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.