Uchwały Rady 2008 - 2010

U C H W A Ł A NR XIX/110/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złoczew za 2007 rok oraz absolutorium.

U C H W A Ł A   NR XIX/110/08

RADY  MIEJSKIEJ  W  ZŁOCZEWIE

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złoczew za 2007 rok oraz absolutorium.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz.327 i Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta Złoczewa z wykonania budżetu Gminy Złoczew za 2007 rok, opinii o wykonaniu budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej zaopiniowanych prze Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta - Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

 

§  1. Przyjmuje się przedstawione przez Burmistrza Miasta Złoczewa sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złoczew za 2007 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i udziela Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu.

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

Miejskiej w Złoczewie

 

                                                                                                   

                                                                                                   Jerzy Wieczorek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2008 08:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 812
13 maja 2008 08:59 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.