Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew

Z A W I A D O M I E N I E

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

Burmistrz Miasta Złoczew zawiadamia, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250 t.j.) oraz uchwałą Nr XXVIII 178/13 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30 stycznia 2013 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 969), właściciele nieruchomości zapewnią utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości stanowiącej ich własność poprzez:

 

  1. Wyposażenie nieruchomości w urządzenie służące do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemniki na odpady) oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
  2. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku możliwości wyposażenie nieruchomości w szczelne szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
  3. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz gromadzenie nieczystości płynnych zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy oraz pozbywanie się  odpadów i nieczystości płynnych,
    w sposób zgodny z przepisami ustawy.
  4. Uprzątnięcia błota , śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

 

W świetle obowiązujących przepisów właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości na terenie swoich nieruchomości.

 

Niewykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, o czym stanowi art. 10 ust.2 i 21 cytowanej wyżej ustawy.

 

Ponadto informuję, że w czerwcu 2016 r. komisja ds. porządku i czystości przeprowadzi kontrolę na nieruchomościach zamieszkałych, letniskowych, drogach oraz w lasach.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2016 15:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 372
08 czerwca 2016 15:45 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)