Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Złoczewa dot.: uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wraz z miejscem demontażu silników i miejscem przetwarzania pojazdów oraz punktu do zbierania złomu i odpadów.

Złoczew, dnia 11 lutego 2020 r. RK.6220.V.7.2019.WD O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Złoczewa Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, iż postępowanie w sprawie wy

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Złoczewa dot.: Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 564 obręb Grójec Wielki 0016.

Złoczew, dnia 15 stycznia 2020 r. RK.6220.IV.5.2019.WPl O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Złoczewa Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, iż postęp

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Złoczewa dot.: Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 825 obręb Grójec Wielki 0016.

Złoczew, dnia 15 stycznia 2020 r. RK.6220.III.5.2019.WPl O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Złoczewa Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowy ...

Z a w i a d o m i e n i e Burmistrza Miasta Złoczewa dot.: Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 437, 438 obręb Grójec Wielki, gm. Złoczew

Złoczew, dnia 8 stycznia 2020 r. RK. 6220.II.9.2019.WPl Z a w i a d o m i e n i e Burmistrza Miasta Złoczewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany treści wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach