Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanawienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Kompleksowa budowa biogazowni rolniczej ..."

Złoczew, dnia 16 sierpnia 2018 r. Znak: RK.6040.II.4.2018 P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) , w związku art. 59 ust.1 pkt 2, art. 63 ust.1 i ust. 4, art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4, art. 66 i 68 ustawy z

P o s t a n o w i e n i e o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Złoczew, dnia 16 sierpnia 2018 r. Znak: RK.6040.II.3.2018 P o s t a n o w i e n i e o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie z art. 63 ust. 5 i art. 88 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu, informacji o środow

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Złoczew dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Broszki” gm. Broszki

Złoczew, dnia 22 lutego 2018 r. RK.6040.II.15.2014 Obwieszczenie Zgodnie z art. 49 kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2017 poz. 1257 ), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 paź