Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

D E C Y Z J A dot: Kompleksowej budowy biogazowni rolniczej do otrzymywania biogazu na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń przetwarzających biogaz na prąd elektryczny i ciepło w sposób skojarzony w kogeneratorach o łącznej mocy maksymalnej do około 1,0 MW

Złoczew, dnia 22 lutego 2019 r. RK.6040.II.10.2019 D E C Y Z J A Na podstawie art. 105 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 lutego 2019 r. (wpływ do tut. urzędu) PV ENERGIA 13 Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 52/23, 98-200...

P o s t a n o w i e n i e o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na oborę o obsadzie 150 DJP (działki o nr ewid. 62/1 i 63/6 obręb Szklana Huta, gmina Złoczew, powiat sieradzki)

P o s t a n o w i e n i e o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie z art. 63 ust. 5 i art. 88 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu, informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

O B W I E S Z C Z E N I E dot ,Budowy domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą dojazdową na działce o nr ewid. 102, obręb 002 na terenie miasta Złoczew

Złoczew, dnia 26 września 2018r. RK.6040.III.4.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ust.3 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu...

P O S T A N O W I E N I E dot. budowy domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą dojazdową na działce o nr ewid. 102, obręb 002 na terenie miasta Złoczew.

Złoczew, dnia 26 września 2018 r. RK.6040.III.3.2018 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu, informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Postanawienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Kompleksowa budowa biogazowni rolniczej ..."

Złoczew, dnia 16 sierpnia 2018 r. Znak: RK.6040.II.4.2018 P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) , w związku art. 59 ust.1 pkt 2, art. 63 ust.1 i ust. 4, art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4, art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października...

P o s t a n o w i e n i e o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Złoczew, dnia 16 sierpnia 2018 r. Znak: RK.6040.II.3.2018 P o s t a n o w i e n i e o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie z art. 63 ust. 5 i art. 88 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu, informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

O B W I E S Z C Z E N I E o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego /piasku/ ze złoża „Broszki” w kat C1 zlokalizowanej na działkach o nr ewid.36/1 i 37/1, obręb 3 Broszki, gmina Złoczew.

Złoczew, dnia 12 lipca 2018 r. RK.6040.II.21.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. ) w związku z art.3 ust.1 pkt 11 oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RK.6040.III.2.2018 Złoczew, dnia 11 czerwca 2018 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z...

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Złoczew dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Broszki” gm. Broszki

Złoczew, dnia 22 lutego 2018 r. RK.6040.II.15.2014 Obwieszczenie Zgodnie z art. 49 kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2017 poz. 1257 ), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...