Przetargi

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ NA ADAPTACJĘ BUDYNKU DAWNEJ PRZYCHODNI DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W ZŁOCZEWIE”

 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 21.07. 2008r. pod nr. 166647-2008

 

1. Nazwa zamawiającego:

     Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew

     ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820–22-70                  

     fax. 820-25-92.

 

2. Tryb zamówienia:

    Przetarg nieograniczony  - art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.       

    Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

 

3. Nazwa zadania:

 

  „WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ NA ADAPTACJĘ BUDYNKU DAWNEJ PRZYCHODNI DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W ZŁOCZEWIE”

 

Wspólny słownik zamówień  (CPV): 74.22.20.00-1 Usługi projektowania  architektonicznego.

                                                                                  

 

4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w

    Złoczewie pok. Nr.10 lub na stronie internetowej www.zloczew.bazagmin.pl

    Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentem jest  Cecylia Frejek – w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych,  telefon (043) 820 – 24 – 60 w godz. 800–1600.

    e-mail: zloczew.zamowienia@bazagmin.pl,

    Barbara Kowalczyk – w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia , tel. 043 820 22 70 wew. 13, w godzinach 800 – 1600.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych i uzupełniających.

 

6.  Pożądany termin realizacji zamówienia –  8 miesięcy od podpisania umowy.

 

7. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu:

Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych..

 

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

           

3. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 

 - jest niezgodna z ustawą

 -  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

 - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ,

 - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny

 - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

   - cena (koszt) - 100%.

   Jedynym kryterium jest cena za całość zamówienia.

 

 

9. Termin składania ofert:

    Oferty należy składać w sekretariacie (pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Złoczewie , w terminie do dnia 12 sierpnia 2008 r. do godziny 10 30, w zabezpieczonych kopertach oznaczonych nazwą zadania : 

   OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ  ADAPTACJI BUDYNKU URZĘDU”,  NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  12 SIERPNIA 2008R. GODZ. 11 00. .

 

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2008r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty,  które zostaną określone przez niego jako zgodne z wymogami warunków zamówienia.

 

11. Przy otwarciu ofert mogą uczestniczyć oferenci lub ich pełnomocnicy.

 

12.  Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), wykonawca składa następujące dokumenty:

 

 

 Dokumenty wymagane:

 

1)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3)  Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania , a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem najmniej wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, najmniej podaniem ich wartości oraz daty najmniej miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (referencje) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (co najmniej 2 prace projektowe dotyczące obiektów użyteczności publicznej).

5)Wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz dokumenty stwierdzające, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (aktualne na dzień otwarcia ofert zaświadczenie o przynależności do właściwych Izb)

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez  osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

 

 

13. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

1) oferta winna zawierać dokumenty określone w punkcie IX dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie;

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i złożenia oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, złożenia oferty i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

14. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.

 

 

 

 

 

Złoczew, dn. 2008 – 07 – 21

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2008 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3092
04 sierpnia 2008 08:09 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
22 lipca 2008 15:00 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
22 lipca 2008 14:59 (Radosław Radwański) - Usunięcie załącznika.