Przetargi

1. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście . 2. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji deszczowej w mieście”.

 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu  19.06.2008r. pod nr 135009 - 2008

 

1. Nazwa zamawiającego:

     Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew

     ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820–22-70                  

     fax. 820-25-92.

 

2. Tryb zamówienia:

    Przetarg nieograniczony  - art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.       

    Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

 

3. Nazwa zadania:

 

  „1. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście .

    2. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji deszczowej w mieście”.

 

Wspólny słownik zamówień  (CPV): 74232220 – 2   Usługi projektowania  rurociągów.

 

4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w

    Złoczewie pok. Nr.10 lub na stronie internetowej www.zloczew.bazagmin.pl  Nowa wersja BIP (zakładka przetargi).

    Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentem jest  Cecylia Frejek – w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych,  telefon (043) 820 – 24 – 60 w godz. 800–1600.

    e-mail: zloczew.zamowienia@bazagmin.pl,

    Barbara Kowalczyk – w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia , tel. 043 820 22 70 wew. 13, w godzinach 800 – 1600.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych i uzupełniających.

 

6.  Pożądany termin realizacji zamówienia –   6  miesięcy od podpisania umowy..

 

7. Przystępując do  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie , że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1  oraz, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

 

8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

   - cena (koszt) - 100%.

   Jedynym kryterium jest cena za całość zamówienia.

 

9. Termin składania ofert:

    Oferty należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2008r. do godziny 10:30 w sekretariacie (pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Złoczewie , w zabezpieczonych kopertach oznaczonych nazwą zadania:  

 

   OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ”,  NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 10 LIPCA 2008R. GODZ. 11 00. .

 

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty,  które zostaną określone przez niego jako zgodne z wymogami warunków zamówienia.

 

11. Przy otwarciu ofert mogą uczestniczyć oferenci lub ich pełnomocnicy.

 

12. Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

     a)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

     b)  Aktualne zaświadczenie  właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio , że  wykonawca nie zalega opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

     e)  Oświadczenie o terminie związania ofertą..

     f)  wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy , w tym okresie – co najmniej 2 prac projektowych podobnych do zakresu zamówienia. Za prace podobne do przedmiotu zamówienia uznane zostaną dokumentacje projektowe kanalizacji sanitarnych i  deszczowych,. zawierające również opracowania w zakresie odwodnienia dróg oraz przykrycia rowów melioracyjnych z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (referencje) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

    g)   wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają uprawnienia wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia , oraz kserokopia uprawnień i wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem”.

 

13. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.

 

 

 

Złoczew, dn. 2008 – 06 – 19

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2008 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2899
25 czerwca 2008 09:59 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
19 czerwca 2008 15:28 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
19 czerwca 2008 15:27 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.