Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dot. : Przebudowa drogi gminnej nr 114070E, Uników-Kamasze-Wilkołek Unikowski, etap I

Zp.271.2.2019                                                       Złoczew, dn. 29.05.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Zp.271.2.2019.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 114070E, Uników-Kamasze-Wilkołek Unikowski, etap I

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 572973-N-2019 z dnia 12.07.2019 r.

Na mocy art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Złoczew informuje, co następuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaka, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 460.660,00 zł brutto. W terminie do 29.07.2019 r., do godz. 10.00 złożono następujące oferty:

Zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena wykonania zamówienia

Rękojmia i Gwarancja

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

Czartki 60

98-200 Sieradz

457.127,00 zł brutto

3 lata

30 września

2019 r.

Wynagrodzenie ryczałtowe

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”: Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                              Burmistrz

                                                                /-/ Dominik Drzazga

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2019 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 216
31 lipca 2019 07:58 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2019 10:29 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_g rupy_kapitalowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2019 10:28 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)