Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dot. : Remontu dróg gminnych w mieście Złoczew

Zp.271.1.2019                                                                                Złoczew, dn. 23.05.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Zp.271.1.2019.

Nazwa zadania: Remont dróg gminnych w mieście Złoczew

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 544857-N-2019 z dnia 2019-05-08

Na mocy art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Złoczew informuje, co następuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaka, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości zł. 179.388,86 brutto. W terminie do 23.05.2019 r., do godz. 10.00 złożono następujące oferty:

Zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena wykonania zamówienia

Rękojmia i Gwarancja

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe INKADRO Sp. z o.o.

ul. Poznańska 74, 63-400 Ostrów Wielkopolski

163.744,45 zł brutto

3 lata

15 listopada

2019 r.

Wynagrodzenie ryczałtowe

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych

Sp. z o.o.

Czartki 60, 98-200 Sieradz

299.505,00 zł brutto

3 lata

15 listopada

2019 r.

Wynagrodzenie ryczałtowe

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”: Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2019 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 158
23 maja 2019 14:50 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_g rupy_kapitalowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2019 14:36 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapkaramkanastrone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2019 14:35 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)