Przetargi

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach projektu "Złoczewska OSA nie żądli ..."

Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu "Złoczewska OSA nie żądli - zachęca do aktywności sportowej rekreacji" - utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej realizowanej w ramach Rządowego program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA

Rozeznanie cenowe  realizowane jest na podstawie art. 4 ust 8  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu obejmującego dostawę i montaż elementów siłowni plenerowej i  strefy relaksu wg. poniższego zestawienia:

 

wioślarz

drabinka z drążkiem do podciagów

rower stacjonarny

koła Tai Chi mieszane, małe i duże

wyciąg + motyl dla osób na wózkach inwalidzkich

prasa nożna pojedyncza

stolik szachowy z 4 miejscami siedzącymi

stolik do chińczyka z 4miejscami siedzącymi

tablica regulaminowa

oraz montażu ławek w typie leżak miejski i wymianie oświetlenia zewnętrznego.

 

Planowana do realizacji  Otwarta Strefa Aktywności znajduje się na działce wpisanej do rejestru zabytków w związku z powyższym inspektor nadzoru inwestorskiego powinien posiadać kwalifikacje, o których mowa  odpowiednio w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami § 14 ust 1 pkt 3 rozporządzenia.

Termin realizacji:  od 1.10 – 12.10.2018

Miejsce realizacji:  Działka nr 273 w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej.

Termin płatności: 14 dni po dostarczeniu faktury VAT.


Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę cenową

2. potwierdzone za zgodność z oryginałem skany dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 37c  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (t.j. Dz.U.2017.poz.2187).

Czas i miejsce złożenia oferty:

ofertę należy złożyć   w formie mailowej na adres promocja@zloczew.pl do dnia 28. 09. 2018 r. do godz. 12.00

Mail powinien być opatrzony podpisem:  „ Oferta OSA inspektor nadzoru”.

 

Wybór oferty:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o  kryterium najniższej ceny. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Zamawiającemu zastrzega sobie prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Zastępca Burmistrza Miasta Złoczewa

/-Czesław Pędzik/

 

 

Złoczew, dn.25.09.2018r.

Znak: RL. 042.4. 6.2018.kms

 

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018

 

Zdjęcia

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2018 17:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 450
25 września 2018 17:31 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2018 17:08 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia [ministerstwo_sportu_i_turystyki.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2018 17:08 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia [logo_osa.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)