Komunikaty

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie z a p r a s z a  na  XXVIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2008 r. o godz.1000 w sali Pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

-         przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji i protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania.

6. Informacja o działaniach związanych z porządkowaniem sytuacji prawno-własnościowej nieruchomości i gruntów gminy.

7. Informacja o przebiegu realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie realizacji Programu Profilaktyki Uzależnień.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

        - uchwalenia na 2009 rok programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

   - zawarcia porozumień pomiędzy Gminą Złoczew a Gminą Wieluń dotyczących zwrotu kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Wieluń na utrzymanie każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Złoczew a uczęszczającego do przedszkola publicznego lub niepublicznego na terenie Gminy Wieluń,

   - przystąpienia Gminy Złoczew do Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”,

   - ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych,

   - przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

   - zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2008 rok – 8 projektów,

   - ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złoczewie,

   - ustalenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Złoczewie,

   - zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

   - ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                          Miejskiej w Złoczewie

                                                                                                                     

                                                                                                          /-/ Jerzy Wieczorek   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2008 09:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2949
29 grudnia 2008 09:04 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia.
29 grudnia 2008 09:03 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.