Komunikaty

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu prawa wodnego.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego. Wysokość środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania z zakresu Prawa wodnego w budżecie Gminy  Złoczew na rok 2020 wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Wymagane kryteria, jakie należy spełnić w celu uzyskania dotacji:  

1. Podmiot uprawniony działający na terenie Gminy Złoczew może otrzymać pomoc finansową z budżetu Gminy w postaci dotacji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

2. Dotacje na realizację zadań określonych w pkt. 1 przyznawane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez podmiot uprawniony.

Termin i miejsce składania wniosków:  

15  października  2020 roku, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złoczewie,
ul. Szkolna 16; 98-270 Złoczew.  

Wymagania dotyczące wniosku. 

Wniosek o udzielenie dotacji, którego wzór określa załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/71/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011  r. powinien zawierać:  

1) dane dotyczące wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w tym

a) pełną nazwę,

b) adres siedziby,

c) numer rachunku bankowego,

d) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu uprawnionego,

e) zakres działania wynikający ze statutu.

2) szczegółowy opis i cel planowanego do realizacji zadania, na jaki dotacja ma zostać przyznana ;

3) termin i miejsce wykonania planowanego zadania

4) przewidywany koszt realizacji zadania, w tym

a) wysokość udziału własnego,

b) wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy.

5. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy oraz aktualny statut

2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu uprawnionego

3) oświadczenie, że wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku

4) zestawienie rzeczowo finansowe planowanych do realizacji robót

5) informację na temat aktualnego stanu finansów wnioskodawcy, w tym należności i zobowiązań.

6. Do wniosku wnioskodawca może dołączyć inne dokumenty lub informacje pomocne do jego rozpatrzenia.

7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad, Burmistrz wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia, bądź uzupełnienia wniosku. Wniosek, który nie został uzupełniony w terminie nie jest rozpatrzony. 

Wniosek można pobrać:

- w Urzędzie Miejskim w Złoczewie w pok. Nr 013,

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złoczewie  www.bip.zloczew.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2020 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 45
03 września 2020 13:18 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2020 13:17 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [zalacznik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2020 13:17 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [wniosek_zalacznik_nr_1do_uchwaly_nr_xiii_71.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)