Komunikaty

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej .

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Burmistrz Złoczewa zaprasza do złożenia ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Złoczew. Program działania powiązany jest z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pod nazwą Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i recykling lub odzysk z terenu gminy Złoczew w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości. W ramach prac wykonane zostaną: załadunek, transport odpadu z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2422, z 2018 r. poz. 1592, z 2019 r. poz. 730, poz. 1403 i poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150 i poz. 284). Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2020r.

Zadeklarowana przez rolników ilość odpadów:

– odpady z folii rolniczej czarnej – 29 Mg

–odpady z folii po balotach sianokiszonki – 21 Mg

–odpady z siatki do owijania balotów, sznurki rolnicze – 11 Mg

–odpady z worków po nawozach i typu Big –Bag – 15 Mg

 

            Podane powyżej ilości odpadów są szacunkowe. W trakcie realizacji zamówienia ilość odpadów może ulec zmianie.

            Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

            Oferty cenowe należy przesyłać na adres Gmina Złoczew, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew do dnia 21 kwietnia 2020 r., do godz. 12:00. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pani Aldona Wasińska, nr tel. 43 820 22 70. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

            Zamawiający dokona porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium najniższej ceny. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrana ofertę.

 

            Zamawiającemu zastrzega sobie prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2020 08:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 96
08 kwietnia 2020 08:44 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2020 08:44 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [oferta_na_odbior.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2020 08:43 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)