Komunikaty

Otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Ogłoszenia o naborze dla partnera

Gmina Złoczew, na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw,

ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności kształcenia przedszkolnego w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Złoczew

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy, począwszy września 2020 roku (rok szkolny 2020/2021).

 Wymagania wobec partnera/ ów:

 1. Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania  się o dofinansowanie, z wyłączeniem:

a)         osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

b)         podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

c)         podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

d)         podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).2.

2. Partner ma doświadczenie min. 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, mających na celu kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym e-podręczników.

3. Partner ma doświadczenie min. 2 letnie w doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania procesie dydaktycznym e-podręczników.

Zadanie dla Partnera:

 1. Aktywny udział w opracowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Liderem.
 2. W ramach projektu:  szkolenie dla wskazanych nauczycieli przedszkoli dla których Lider jest organem prowadzącym, w zakresie innowacyjnych metod edukacyjnych wraz z wykorzystaniem procesie dydaktycznym e-podręczników.
 3. Dostarczenie do wskazanych przedszkoli materiałów dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć mających na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej przy wykorzystaniu procesie dydaktycznym e-podręczników.
 4. Właściwa promocja projektu.
 5. Zarządzanie projektem wraz z Liderem.
  1. Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.
  2. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:

 1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
 2. Opis dotychczasowej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej .
 3. Opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji działań oświatowych przy wykorzystaniu procesie dydaktycznym e-podręczników.
 4. Informacje na temat wkładu Partnera w realizację projektu: organizacyjnego, technicznego, kadrowego.

Z ofertą należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.
 2. Oświadczenie, iż Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych,

- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

Data i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 30.10.2019  w formie papierowej: Gmina Złoczew, ul. Szkolna 16,      98-270 Złoczew lub elektronicznej (forma zapisu plików pdf) na adres mailowy rolnictwo@zloczew.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2019 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 98
08 października 2019 15:04 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2019 15:03 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2019 15:03 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)