Komunikaty

ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 Burmistrza Miasta Złoczew z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Złoczew z OPP na rok 2017.

Zarządzenie nr 58/2016
Burmistrza Miasta Złoczewa
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu  Programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.446 z późn.zm.), art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/310/10 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeprowadzić konsultacje projektu  Programu współpracy Gminy Złoczew
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

§ 2

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Złoczew, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 2.  Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym   załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących
  w nich organizacji.

 

§ 3

 1. Konsultacje trwają: od 09 listopada 2015 roku do 17 listopada 2016 roku.
 2.  Formularz konsultacji zostanie zamieszczony w dniu 09 listopada 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Złoczew – www.zloczew.pl w zakładce Komunikaty oraz będzie dostępny do pobrania w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16 (sekretariat – I piętro).
 3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 09 listopada 2016 r. do 17 listopada 2016 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, lub na adres e-mailowy: promocja@zloczew.pl.
 4.  Po zakończeniu konsultacji Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządza zestawienie uwag i wniosków celem rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta.
 5.  Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Złoczew www.zloczew.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
  w Złoczewie, ul. Szkolna 16.

 

§ 4

Informacje w sprawie konsultacji udziela Katarzyna Sufleta, pełnomocnik
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,  tel.(43)8202270 w.20.

 

§ 5

 1. Projekt Programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Złoczewa.
 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Złoczewa

/-Jadwiga Sobańska/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2016 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 525
21 listopada 2016 12:35 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [projekt_programu_wspolpracy_z_opp_na_rok_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2016 13:40 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [skm_c30816110913370.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2016 13:39 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [formularz_uwag_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)