Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 października (piątek) 2011 r. o godz.1100

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 października (piątek) 2011 r. o godz.1100 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

-         przyjęcie porządku obrad XIII sesji i protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja na temat stanu dróg gminnych.

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Sieradzu.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2011 rok,

    - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2011-2021,

    - uchylenia Uchwały Nr XII/59/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 27.09.2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją,

    - trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją,

    - trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Złoczew przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

    - przyjęcia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Złoczew na lata 2008-2015,

    - zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Złoczew na lata 2008-2015,

    - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Uników na lata 2011-2018,

    - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stolec na lata 2011-2018,

    - szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Złoczew lub jej jednostkom podległym, a także wskazanie organów do tego uprawnionych oraz ustalenie warunków dopuszczalności pomocy w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

    - sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu nieograniczonego,

    - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

   Przewodniczący Rady

                                                                                                             Miejskiej w Złoczewie

 

                                                                                                 /-/ Andrzej Aleksandrowicz      

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2011 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 975
24 października 2011 09:50 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [herb_zloczewa.png] do dokumentu.
24 października 2011 09:50 (Radosław Radwański) - Usunięcie załącznika [herb_zloczewa.png] z dokumentu.
24 października 2011 09:49 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [herb_zloczewa.png] do dokumentu.