Komunikaty

Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie

z a p r a s z a  na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 24 września (piątek) 2010 r. o godz.1100 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

-         przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji i protokołu z XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3.  Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja na temat planowanych inwestycji na terenie miasta i gminy Złoczew w latach 2010-2014.

6. Zapytania.

7. Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2010/2011.

8. Informacja z wykonania budżetu Gminy Złoczew za I półrocze 2010 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia projektu „Robaszewska przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” do realizacji przez Gminę Złoczew,

    - określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

    - zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych w prawo własności nieruchomości (2 projekty uchwał),

    - rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Ryszarda Kozłowskiego na Burmistrza Złoczewa w przedmiocie zniszczenia zieleni miejskiej,

    - rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Barbarę Ostrowską na Burmistrza Złoczewa,

    - zmiany uchwały Nr XLV/294/10 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku,

    - rozdysponowania wolnych środków za rok 2009 oraz zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2010 rok.

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                          Miejskiej w Złoczewie

                                                                                                                     

                                                                                                          /-/ Jerzy Wieczorek   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2010 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1036
22 września 2010 15:18 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
22 września 2010 15:16 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [herb_zloczew.jpg] do dokumentu.
22 września 2010 15:14 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.