Komunikaty

Zaproszenie na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie z a p r a s z a  na XLVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 czerwca (wtorek) 2010 r. o godz.1100 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

-         przyjęcie porządku obrad XLVI sesji i protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3.  Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania.

6. Informacja na temat stanu oraz o planach budowy lub remontach dróg na terenie Gminy Złoczew będących pod zarządem Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie za 2009 rok

     - podjęcie uchwały.

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złoczewie za 2009 rok

     - podjęcie uchwały.

9. Informacja na temat możliwości Gminy w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych na remont zespołu klasztornego mniszek kamedułek w Złoczewie.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - rozpatrzenia skargi z dnia 05.05.2010r. (wpływ 10.05.2010r.) złożonej przez Pana Ryszarda Kozłowskiego na radne Rady Miejskiej w Złoczewie Panią Beatę Świdnicką i Krystynę Grzelak,

    - rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Ryszarda Kozłowskiego na Burmistrza Złoczewa w przedmiocie zniszczenia zieleni miejskiej,

    - trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Złoczew,

    - ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złoczew za I półrocze roku budżetowego,

    - zmiany uchwały Nr XLV/292/10 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2010 rok,

    - rozdysponowania wolnych środków za rok 2009 oraz zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2010 rok,

    - zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2010 rok (2 projekty uchwał).

11. Dyskusja i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                          Miejskiej w Złoczewie

                                                                                                                     

                                                                                                          /-/ Jerzy Wieczorek   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2010 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1630
24 czerwca 2010 11:26 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia.
24 czerwca 2010 11:23 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.