Komunikaty

Zaproszenie na XLV Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie z a p r a s z a  na XLV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 01 czerwca (wtorek) 2010 r. o godz.1200 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

-         przyjęcie porządku obrad XLV sesji i protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3.  Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie za 2009 rok

     - podjęcie uchwały.

7. Informacja Burmistrza o działaniach związanych z porządkowaniem sytuacji administracyjno-prawno-własnościowej nieruchomości i gruntów gminy oraz jakie działania zamierza podjąć w celu zakończenia w roku 2010 prac w tym zakresie.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Złoczew na lata 2010-2032”,

    - przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami 2009-2017 (z uwzględnieniem lat 2013-2017” dla Miasta i Gminy Złoczew,

    - ustalenia regulaminu targowiska miejskiego,

    - określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru,

    - rozdysponowania wolnych środków za rok 2009 oraz zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2010 rok,

    - zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2010 rok,

    - zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

    - zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku,

    - zawarcia porozumienia z Powiatem Sieradzkim na założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                     Miejskiej w Złoczewie

                                                                                             

                                                                                      /-/ Jerzy Wieczorek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2010 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2010
26 maja 2010 15:40 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
26 maja 2010 15:39 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
26 maja 2010 13:50 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia.