Wybory Samorządowe

UCHWAŁA Nr 9/2014 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Złoczewie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zasad i trybu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 29 i 30 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr 9/2014

MIEJSKIEJ KOMISJI  WYBORCZEJ

w Złoczewie

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zasad i trybu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej

w dniach 29 i 30 listopada 2014 r.

Na podstawie pkt. I wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. będących załącznikiem do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. (M. P. z 2014 r., poz. 960), w związku z przeprowadzeniem w dniu 30 listopada II tury wyborów, Miejska Komisja Wyborcza, uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące zasady i tryb pracy Miejskiej Komisji Wyborczej, zwanej dalej „Komisją” :

 

1)        w dniu 29 listopada br w godz.  9:00 - 20:00 komisja pełni dyżur telefoniczny. Telefon kontaktowy – 506 071 321

w dniu 30 listopada 2014 r. w godzinach 6.00- 19.00, Komisja pełni dyżur w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Złoczewie przy ul.Szkolnej 16, telefony kontaktowe : 506 071 321 i 43 820 24 62 oraz fax 43 820 25 92.

2)        pełniący dyżur będą poinformowani o miejscu pobytu pozostałych osób wchodzących w skład Komisji, by w razie potrzeby możliwe było zwołanie posiedzenia Komisji w celu rozstrzygnięcia spraw związanych z wyborami.

3)        Komisja podejmie pracę w możliwie pełnym składzie w dniu 30 listopada 2014 r. o godz. 19.00.

§ 2. Szczegółowy harmonogram dyżurów Komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczew, którego zobowiązuje się do obwieszczenia  uchwały  w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego  oraz do przekazania jej  przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych.

2. Jeden egzemplarz uchwały przekazuje się niezwłocznie Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Przewodniczący                                                                          Miejskiej Komisji Wyborczej

                                                                                                       /-/Lech Wzgarda

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2014 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 679
28 listopada 2014 15:11 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [harmonogram_do_2930_listopada.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2014 15:11 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)