Wybory Samorządowe

UCHWAŁA Nr 7/2014 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Złoczewie w sprawie zasad i trybu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr 7/2014

MIEJSKIEJ KOMISJI  WYBORCZEJ

w Złoczewie

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie zasad i trybu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej

w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.

Na podstawie pkt. I wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. będących załącznikiem do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. (M. P. z 2014 r., poz. 960) Miejska Komisja Wyborcza, uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące zasady i tryb pracy Miejskiej Komisji Wyborczej, zwanej dalej „Komisją” :

1)        co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego, będzie dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w Urzędzie Miejskim w Złoczewie ul.Szkolna 16 tel. 43 820 22 70, fax 43 820 25 92

2)        dyżury pełnione będą w dniach:

  15 listopada 2014 r. w godzinach 8.00- 20.00,

  16 listopada 2014 r. w godzinach 6.00- 19.00,

3)        pełniący dyżur będą poinformowani o miejscu pobytu pozostałych osób wchodzących w skład Komisji, by w razie potrzeby możliwe było zwołanie posiedzenia Komisji w celu rozstrzygnięcia spraw związanych z wyborami, np. podjęcia uchwały o skreśleniu kandydata bądź unieważnienia rejestracji listy, a także rozpatrzenia skarg i udzielenia pomocy obwodowym komisjom wyborczym w razie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji,

4)        Komisja podejmie pracę w możliwie pełnym składzie w dniu 16 listopada 2014 r. o godz. 19.00.

§ 2. Szczegółowy harmonogram dyżurów Komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczew, którego zobowiązuje się do obwieszczenia  uchwały  w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego  oraz do przekazania jej  przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych.

2. Jeden egzemplarz uchwały przekazuje się niezwłocznie Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Przewodniczący     

                                                                                                              Miejskiej Komisji Wyborczej

                                                                                                       /-/Lech Wzgarda

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2014 15:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 808
14 listopada 2014 15:51 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [harmonogram_do_15_16_listopada.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2014 15:50 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)