Nabór pracowników

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew .

  1. 1.                  Stanowisko pracy:

ds. gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska

  1. 2.                  Niezbędne wymagania dla kandydata:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie wyższe, preferowany kierunek ochrona środowiska/inżynieria środowiska/, związany z zakresem zadań wykonywanych na przedmiotowym stanowisku,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

7)                                                                                                                                                                                                                           znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy,                    w szczególności : ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksy Cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

  1. 3.                  Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

mile widziany staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej, obsługa komputera i aplikacji biurowych,  prawo jazdy kat. B,

 

  1. 4.                  Wymagane cechy osobowe:

umiejętność do pracy w zespole, planowanie sprawnej organizacji pracy, podejmowanie decyzji, skuteczne komunikowanie się, dyspozycyjność, sumienność, kreatywność, odporność na stres.

 

  1. 5.                  Główne zadania wykonywane na stanowisku:

a)      prowadzenie spraw z zakresu oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,

b)      nadzór nad stanem czystości na terenie Gminy,

c)      administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi Gminy,

d)      reprezentowanie Gminy jako właściciela nieruchomości w zarejestrowanych wspólnotach mieszkaniowych,

e)      nadzór nad tworzeniem i utrzymywaniem terenów zielonych Gminy,

f)       techniczna i administracyjna obsługa prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

g)      szczegółowy wykaz zadań zostanie określony w zakresie czynności pracownika.

 

  1. 6.        Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

praca administracyjno – biurowa w wymiarze 1 etatu w siedzibie Urzędu Miejskiego                     w Złoczewie, z użyciem monitora  ekranowego,  wymagająca efektywności w działaniu, wyjazdów służbowych, udziału w szkoleniach, częstego kontaktu z jednostkami organizacyjnymi Gminy, innymi Urzędami lub instytucjami oraz  obsługi interesantów.

 

  1. 7.        W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UM w Złoczewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, był niższy niż  6%.

 

  1. 8.        Inne informacje:

Klauzula informacyjna  oraz  niezbędne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zamieszczona w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.  Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w  naborze.

 

  1. 9.        Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      kwestionariusz osobowy (art.22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy t.j.Dz.U. z 2018r., poz.917 z późn.zm),

3)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)      oświadczenie  kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata) z dotychczasowych miejsc pracy,

7)      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata) potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

8)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,

9)      oświadczenie kandydata, że podda się badaniom lekarskim w celu określenia stanu zdrowia (brak przeciwwskazań zdrowotnych) na zatrudnienie na wolnym  stanowisku urzędniczym.

10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych na cele aktualnej lub przyszłych rekrutacji.

 

  1. 10.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, w zamkniętej kopercie           z dopiskiem: „Nabór na wolne  stanowisko  urzędnicze – ds. gospodarki mieszkaniowej                     i ochrony środowiska” do dnia 21 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie przy ul.Szkolnej 16  I p. pok.109, a wszelkie dodatkowe informacje uzyskać pod nr tel. (43)820-24-60.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej czy testu.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Urzędu www.zloczew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                  /-/ Jadwiga Sobańska

 

 

Złoczew, dnia 10.08.2018.r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2018 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 769
10 sierpnia 2018 12:49 Radosław Radwański - Dodanie załącznika [rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2018 12:48 Radosław Radwański - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2018 12:47 Radosław Radwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)