Nabór pracowników

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami

                                                                                                            

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Miasta Złoczewa  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16 , 98-270 Złoczew .

  1. 1.                  Stanowisko pracy:

Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami

  1. 2.                  Niezbędne wymagania dla kandydata:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie wyższe,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

7)                                                                                                                                                                                                                           znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy a w

szczególności : ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie zwierząt , ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawa o ochronie przyrody, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o ochronie roślin, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

  1. 3.                  Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

mile widziany staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,  obsługa komputera i aplikacji biurowych,  prawo jazdy kat.B,

 

  1. 4.                  Wymagane cechy osobowe:

umiejętność do pracy w zespole, planowanie sprawnej organizacji pracy i podejmowanie decyzji, skuteczne komunikowania się, dyspozycyjność, sumienność, kreatywność, odporność na stres

                Główne zadania wykonywane na stanowisku:

a)    współpraca z jednostkami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa,

b)     współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie profilaktyki zwalczania chorób zakaźnych   zwierząt,

c)    koordynowanie i udział w pracach komisji ustalających wysokość szkód łowieckich oraz strat powstałych w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych,

d)    podejmowanie działań w celu zapobiegania bezdomności zwierząt,

e)    ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji,

f)     ustalanie opłat adiacenckich,

g)    realizowanie zadań z zakresu nazewnictwa nieruchomości, ustanawiania ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości,

h)    realizowanie zadań z zakresu zbywania nieruchomości gminnych oraz nabywania nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy.

i)     szczegółowy wykaz zadań zostanie określony w zakresie czynności pracownika.

 

  1. 5.        Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

praca administracyjno – biurowa w wymiarze 1 etatu w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Złoczewie, z użyciem monitora  ekranowego,  wymagająca efektywności w działaniu,  częstego i intensywnego kontaktu z ludźmi, wyjazdów w teren.

 

  1. 6.        W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UM w Złoczewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, był niższy niż  6%.

 

  1. 7.                  Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pacy zawodowej, zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2016r., poz.922 z późn.zm.)

4)      oświadczenie  kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata) z dotychczasowych miejsc pracy,

7)      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata) potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

8)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,

9)      oświadczenie kandydata, że podda się badaniom lekarskim w celu określenia stanu zdrowia (brak przeciwwskazań zdrowotnych) na zatrudnienie na wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym.

 

  1. 8.                  Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne  stanowisko  urzędnicze – Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami” do dnia 22 maja 2018 r. do godz. 15.00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie przy ul.Szkolnej 16  Ip. pok.109, a wszelkie dodatkowe informacje uzyskać pod nr tel. (43)820-24-60.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej czy testu.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Urzędu www.zloczew.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                  /-/ Jadwiga Sobańska

 

 

Złoczew, dnia 11.05.2018.r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2018 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 840
11 maja 2018 14:08 Radosław Radwański - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 14:07 Radosław Radwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)