Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy dwóch odcinków elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, muf przelotowych i złącza kablowego SN 15kV.

Złoczew, dnia 23.04.2018 r. Znak: RK.PP.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn.

Złoczew, dnia 11.04.2018 r. Znak: RK.PP.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej, linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn.

Złoczew, dnia 08.03.2018 r. Znak: RK.PP.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczy budowy linii energetycznej kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym

Złoczew, dnia 18.12. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.11.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa dotyczące decyzji Nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbudowy kotłowni miejskiej w celu zwiększenia mocy źródła o kocioł o mocy 1500 kW opalany biomasą

Złoczew, dnia 12 . 01. 2018 r. Znak:RK.PP.6733.10.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Informacja o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew.

OGŁOSZENIE Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały XXXIX/223/17 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 27 listopada 2017 r. podaję do publicznej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego rozbudowy kotłowni miejskiej w celu zwiększenia mocy źródła o kocioł o mocy 1500 kW opalany biomasą.

Złoczew, dnia 04 . 12. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.10.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczy przebudowy napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia.

Złoczew, dnia 09 . 11. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.8.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczy budowy kablowej linii NN długości około 5,0 m oraz złącze kablowo-pomiarowe 1 szt.

Złoczew, dnia 17 . 11. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.7.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...