Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta Złoczew dot: „Budowy instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1,5 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie działek nr ew. 16, 17, 26 obręb 4 Złoczew”

Złoczew, dnia 29 lutego 2016 r. RK.6040.VIII.7.2013.BK O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta Złoczew na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz....

O B W I E S Z C Z E N I E dot. przedsięwzięcia pn. : „Zaprojektowanie i budowa magazynu soli na drodze ekspresowej S8: w OUS „Złoczew” w km 0+070,00 DK 45”,

Złoczew, dnia 22 stycznia 2016 r. RK.6040.IV.4.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz...

O B W I E S Z C Z E N I E dot inwestycji polegającej na Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1,5 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 16, 17, 26 obręb 4 Złoczew.

Znak:RK.6040.VIII.5.2013.BK Złoczew, dnia 10. 12.2015r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,...

O B W I E S Z C Z E N I E dot. „Budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW włącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamentem, stacją transformatorową, placem manewrowym, drogą dojazdową, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych: 180, 181, 182 – obręb 27 Potok”

Złoczew, dnia 26 listopada 2014 r. Rk.6040.I.15.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2000 Nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art.3 ust.1 pkt 11 oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku...

D E C Y Z J A O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH na „Budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW włącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamentem, stacją transformatorową, placem manewrowym, drogą dojazdową, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych: 180, 181, 182 – obręb 27 Potok”

RK.6040.I.14.2014 Złoczew, dnia 26 listopada 2014 r. D E C Y Z J A O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 ze zm.) oraz art. 71 ust.1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji...

O B W I E S Z C Z E N I E Budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach o nr ewid. 10/2, 11 i 12 zlokalizowanych w miejscowości Miklesz 3, w gminie Złoczew

RK.6040.III.3.2014 Złoczew, dnia 12. 11.2014 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,...

D E C Y Z J A O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dotyczy polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego /piasku/ ze złoża „Broszki” w kat C1, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 36/1 i 37/1, obręb 3 Broszki, gmina Złoczew

Złoczew, dnia 17 września 2014 r. RK.6040.II.8.2014 D E C Y Z J A O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 ze zm.) oraz art. 71 ust.1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji...