Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego /piasku/ ze złoża „Broszki” w kat C1 zlokalizowanej na działkach o nr ewid.36/1 i 37/1, obręb 3 Broszki, gmina Złoczew.

Złoczew, dnia 12 lipca 2018 r. RK.6040.II.21.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. ) w związku z art.3 ust.1 pkt 11 oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RK.6040.III.2.2018 Złoczew, dnia 11 czerwca 2018 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z...

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Złoczew dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Broszki” gm. Broszki

Złoczew, dnia 22 lutego 2018 r. RK.6040.II.15.2014 Obwieszczenie Zgodnie z art. 49 kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2017 poz. 1257 ), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta Złoczew dot: „Budowy instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1,5 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie działek nr ew. 16, 17, 26 obręb 4 Złoczew”

Złoczew, dnia 29 lutego 2016 r. RK.6040.VIII.7.2013.BK O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta Złoczew na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz....

O B W I E S Z C Z E N I E dot. przedsięwzięcia pn. : „Zaprojektowanie i budowa magazynu soli na drodze ekspresowej S8: w OUS „Złoczew” w km 0+070,00 DK 45”,

Złoczew, dnia 22 stycznia 2016 r. RK.6040.IV.4.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz...

O B W I E S Z C Z E N I E dot inwestycji polegającej na Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1,5 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 16, 17, 26 obręb 4 Złoczew.

Znak:RK.6040.VIII.5.2013.BK Złoczew, dnia 10. 12.2015r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,...