Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 11.12.2017r.

MGOPS.PS. 271.3.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Projekt jest realizowany w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

I.Zamawiający

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie

ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew           

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie nie podlega przepisom z ustawy 29 sierpnia 2004r. Prawo zamówień publicznych                     z uwagi na  treść art. 4 pkt. 8 (tj. Dz.U z 2017r. poz. 1579) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 000 Euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych na  terenie gminy Złoczew z podziałem na 3 części:

a)      Szkoła Podstawowa w Broszkach- szacunkowo 3 ciepłe posiłki dziennie;

b)     Szkoła Podstawowa w Stolcu- szacunkowo 17 ciepłych posiłków dziennie;

c)      Szkoła Podstawowa w Unikowie- szacunkowo 5 ciepłych posiłków dziennie.

 1. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej                         w okresie od 08.01.2018r. do 31.12.2018r. z uwzględnieniem przerw w nauce(ferie zimowe, przerwy świąteczne itp.). Ogółem dostawa posiłków obejmuje około 176 dni.
 2. Zamawiający oczekuje przygotowania jednodaniowych gorących posiłków tj. drugiego dania, w opakowaniach jednorazowych , gotowych do spożycia dzieciom uczęszczającym do szkół.
 3. Liczba dzieci objętych dożywianiem to 25 dzieci (liczba ta w trakcie roku 2018 może ulec zmianie-zmniejszeniu lub zwiększeniu). Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie liczby posiłków.
 4. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytych naczyń i sztućców jednorazowych. Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. Wykonawca biorący udział w zapytaniu ofertowym powinien zaoferować taką cenę, która będzie zawierała w sobie wszystkie nośniki kosztów (również transportu) dla okresu wykonania zamówienia.
 5. Każdy ciepły posiłek będzie składał się z jednego gorącego dania tj. drugie danie. Gramatura nie mniejsza niż 450 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200g, mięso lub ryby 100g i surówka 150g.  Drugie danie ma być posiłkiem mięsnym 3 razy w tygodniu, 1 raz daniem rybnym. Jeden raz w tygodniu drugie danie mogą stanowić pierogi, kopytka, naleśniki z serem lub krokiety – w ilości 350 gramów. Zamawiający zastrzega sobie, aby mięso podawane nie było w dni postne. Zamawiający nie dopuszcza, ażeby w ciągu tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal.
 6. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno-sanitarnych.
 7. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ( Dz.U z 2016r. poz. 1154) . Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.
 8. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami szkół i Kierownikiem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie lub osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą będącą pracownikiem MGOPS. Jadłospis będzie układany przez wykonawcę na okres jednego tygodnia do przodu i dostarczany Zamawiającemu oraz Dyrektorom szkół. Jadłospis powinien uwzględniać gramatury oraz kaloryczność wydawanych posiłków. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Dyrektorów szkół będą brane pod uwagę przez wykonawcę. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z dożywiania obciążają Dyrektorów placówek szkolnych.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami wyżej wymienionych szkół.

 

IV. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zmówienia od 08.01.2018r do 31.12.2018r.

V. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny  zakupu w trakcie trwania umowy.

VI. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

a)      data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia - ostatni dzień wydawania posiłków w danym miesiącu, w którym jest realizowane zamówienie;

b)     termin zapłaty za otrzymaną fakturę - 14 dni od daty wpływu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów do tut. Ośrodka.

 

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert

Cena (C) - 100%

Punkty będą przyznawane według wzoru:

     

                 Cena najniższa

C =      ---------------------------       x 100 x 100%

                  Cena badana

VIII. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty proszę składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania do 27 grudnia 2017 r., do godziny 10.00, w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie, ul. Burzenińska 8 ,98-270 Złoczew w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dożywianie dzieci w 2018 roku”.
 2. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia                         z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą cenę.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania Oferenta, który zawierał umowy z Zamawiającym a nie wywiązywał się z nich.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania Oferenta, który zawierał umowy z Zamawiającym a nie wywiązywał się z nich.

 


 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Złoczewie

Małgorzata Łukomska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2017 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 241
12 grudnia 2017 11:36 Radosław Radwański - Dodanie załącznika [sprostowaniezapytanie_ofertowe.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 11:34 Radosław Radwański - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2017 14:43 Radosław Radwański - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)