Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego Dotyczy:Budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22.

Złoczew, dnia 27.11.2017r.

 

Znak sprawy: Zp. 271.12.2017

                                                                                              Wszyscy Uczestnicy

                                                                               Postępowania

 

 

Dotyczy: Budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie           odcinek   S19 - S22.

 

ZAWIADOMIENIE


Niniejszym informuję, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),  unieważniam wyżej wymienione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23 listopada 2017r. do godz. 10:00, nie wpłynęła żadna oferta . Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

............................................................

Podpis Kierownika Zamawiającego

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2017 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 205
30 listopada 2017 09:20 Radosław Radwański - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2017 09:19 Radosław Radwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)