Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”.

Numer sprawy: Zp. 271.11.2017

                                                                                                          Złoczew, dnia 12.10.2017

 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.11.2017. Nazwa zadania:Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Gmina Złoczew informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:             dla części I  - 120 000,00 .

dla części II - 180 000,00 zł.

 

Zamówienie będzie zrealizowane w okresie od dnia 23 października 2017r. do dnia 22 października 2020 r.

 

Terminy płatności – Część I:  I rata 02.01 kolejnego okresu ubezpieczenia,

                                                   II rata 6 miesięcy od daty wystawienia polisy.

                                   Część II: I rata do 15. O1. kolejnego okresu ubezpieczenia,

                                                   II rata do 15. 07. kolejnego okresu ubezpieczenia,

 

W terminie do dnia 12.10.2017r. do godziny 10:00, złożono następujące oferty:

 

Oferta Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

część I

Cena

część II

Ilość pkt. za klauzule pkt. część I

Ilość pkt. za klauzule pkt. część II

 

Nr 1

 

 

 

 

 

STU ERGO HESTIA S.A. Przedsiębiorstwo Korporacyjne w Toruniu

90-060 Łódź, ul. Nawrot 12

 

 

164 595,00

 

 

 

120 962,30

 

 

80

 

 

     25

 

 

Nr 2

 

 

 

 

 

COMPENSA TU S.A. VIG Oddział w Łodzi

93-281 Łódź, Al. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20

 

105 921,00

 

       -

 

50

 

       -

 

Nr 3

 

 

 

 

 

UNIQA  TU S.A. z/s w Łodzi ul. Gdańska 132, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin

 

        -

 

115 797,00

 

-

 

     50

 

 

Nr 4

 

 

 

InterRisk TU S.A. VIG Oddział Piotrków Trybunalski , Al. 3 Maja 2, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

       -

 

 

149 433,00

 

 

        -

 

 

       20

 

Nr 5

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Łodzi Oddział w Sieradzu 98-200 Sieradz ul. Rynek 19

 

118 365,00

 

       -

 

 

 

90

 

         -

 

 

 

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazują Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                    Jadwiga  Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2017 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 235
12 października 2017 14:32 Radosław Radwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)