Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka”

Numer sprawy: Zp. 271.10.2017

                                                                                                          Złoczew, dnia 26.09.2017

 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:Zp.271.10.2017. Nazwa zadania:Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka”

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), Gmina Złoczew informuje, co następuje:

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:             369 387,75 zł.

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do dnia 30 listopada 2017r.

 

W terminie do dnia 26.09.2017r. do godziny 10:00, złożono następujące oferty:

 

 

 

Oferta Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena netto

VAT

Cena brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

 

Nr 1

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

 

 

296 657, 00 zł.

 

 

 

 

68 231, 11 zł

 

 

 

 

364 888, 11 zł.

 

 

 

 

36 miesięcy

 

 

 

 

 

30 listopada 2017r

 

 

 

 

Nr 2

 

 

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9, 98-235 Błaszki

 

 

347 066,

30 zł.

 

 

79 825, 25 zł.

 

426 891,55 zł.

 

 

36 miesięcy

 

30 listopada 2017r

 

 

 

 

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazują Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                    Jadwiga  Sobańska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2017 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 119
26 września 2017 11:44 Radosław Radwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)