Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2015/2017”

Złoczew, dn. 15.10.2015 r. Zp.272.6.2015 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2015/2017” Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych...

Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie Gminy Złoczew

Złoczew, dnia 12.10.2015 Znak: Zp.272.6.2015 Do wszystkich Uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie Gminy Złoczew OGŁOSZENIE W związku z licznymi pytaniami od Wykonawców, na które odpowiedzi udzieliliśmy w dniu 08 października 2015 roku, dokonuje się modyfikacji treści specyfikacji...

OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia z dnia 30 września 2015 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2015-2017.

Złoczew, dnia 07.10.2015 Znak: Zp.272.6.2015 OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia z dnia 30 września 2015 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2015-2017. W ogłoszeniu w punkcie XI jest: 1.Oferty należy składać do dnia 09. 10. 2015r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Nazwa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2015/2017”

Znak sprawy:Zp.272.6..2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 30.09.2015r. pod. Nr 256496 - 2015 Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW dot. Kolorowe przedszkole w gminie Złoczew – wyposażenie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Stolcu, Broszkach i Unikowie

Złoczew, dnia 28.09.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW Znak sprawy: ZEAS.1.2015 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. informuję, iż w prowadzonym przez Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot.- Dostawy Kolorowe przedszkole w gminie Złoczew-wyposażenie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Stolcu Broszkach i Unikowie.

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 243686-2015 z dnia 2015-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Złoczew Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń 3 oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz doposażenie kuchni szatni sal dydaktycznych Szczegółowy...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Kolorowe przedszkole w gminie Złoczew-wyposażenie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Stolcu Broszkach i Unikowie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zloczew.pl Złoczew: Kolorowe przedszkole w gminie Złoczew-wyposażenie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Stolcu Broszkach i Unikowie. Numer ogłoszenia: 243686 - 2015; data zamieszczenia:...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stolec”.

Złoczew, dnia 2015- 08 -04 Znak: Zp . 272.4. 2015 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stolec”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie”.

Złoczew, dnia 31.07. 2015r. Znak: Zp. 272.05.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie”. Na podstawie art. 92 ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia...