Komunikaty

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

                                                                                Załącznik Nr 1

                                                                                                       do Zarządzenia Nr 6/2018

                                                                                                       z dnia 29 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art.11 ust.2 i 13, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2016r. poz.1817 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIX/220/17 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 Burmistrz Miasta Złoczewa

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 Zadanie  I. – Zadanie obejmuje popularyzację, współzawodnictwo sportowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłki nożnej i piłki koszykowej wśród mieszkańców Złoczewa szczególnie poprzez:

1)      organizację zajęć i szkoleń sportowych związanych z piłką nożną i piłką koszykową dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2)      udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,

      3)  promocję zdrowego stylu życia.

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy

  Złoczew na 2018r.  – 32.000 zł

 Termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zadanie II. – Zadanie obejmuje popularyzację, współzawodnictwo sportowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłki nożnej wśród mieszkańców okręgu Stolec, szczególnie poprzez:

1)      organizację zajęć i szkoleń sportowych związanych z piłką nożną dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2)      udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,

            3)  promocję zdrowego stylu życia.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy

Złoczew na 2018r. – 20.000 zł

Termin realizacji zadania - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2016r. poz.1817 z późn.zm.), które łącznie spełniają następujące warunki:

1)      zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Złoczew,

2)     prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej zakresem konkursu,

3)     przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych w oświadczeniach, o których mowa w złożonej ofercie Burmistrz Miasta Złoczew ma prawo odmówić wypłaty dotacji – w takiej sytuacji kwota cofniętej dotacji będzie mogła być przeznaczona na realizację kolejnego konkursu na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty, w przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji dopuszcza się możliwość dostosowania kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji przy zachowaniu właściwych proporcji dofinansowania.

Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz.

Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach, które zostaną określone w umowie,  sporządzonej  wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U.z 2016r., poz1300).

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U.z 2016r., poz1300).

      Do oferty należy dołączyć:

1)     kopię statutu podmiotu,

2)     aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym).

Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie lub nadsyłać pocztą na adres Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, w terminie do dnia 27 marca 2018 r. do godz.16.00. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Napis na kopertach powinien brzmieć: „Konkurs na realizację zadania publicznego, zadanie Nr ……… w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złoczewie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.zloczew.pl, w zakładce Komunikaty.

Oferty będą analizowane i oceniane w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu na ich składanie przez Komisję Konkursową   w oparciu o następujące kryteria:,

1)      ocenę możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,

2)      ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne,

4)      ocenę wkładu rzeczowego, osobowego, w tym wolontariuszy i pracy społecznej członków,

5)      analizę rzetelności i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania).

W roku 2017 realizowano 2 zadania publiczne tego samego rodzaju, na które przeznaczono łącznie  50.000 zł.

W roku 2018 w Gminie Złoczew nie realizowano zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16, pok.nr 109 lub pod nr tel. (43)8202460 i (43)8202462.

                                                                                       

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2018 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 198
05 marca 2018 15:49 Radosław Radwański - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2018 15:49 Radosław Radwański - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2018 15:13 Radosław Radwański - Dodanie załącznika [instrukcjawypelnieniaofertyrealiuzacjizadaniapublicznego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)