Komunikaty

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 września 2017 r. do 19 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 października 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 wyżej wymienionej ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Złoczew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2017 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39  w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego studium, w miejscu i czasie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem studium, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.

Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Złoczew, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Złoczew

 

 

 

                                                                                              BURMISTRZ

 

                                                                                         Jadwiga  Sobańska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2017 08:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 142
20 września 2017 08:39 Radosław Radwański - Dodanie zdjęcia [dobra_energia_logo780na278.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2017 08:39 Radosław Radwański - Skopiowanie wiadomości - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew