Komunikaty

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:Zp.271.2.2017. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej odcinek przez miejscowość Uników”.

 Numer sprawy: Zp. 271.8.2017

                                                                                                          Złoczew, dnia 18.08.2017

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:Zp.271.2.2017. Nazwa zadania:Przebudowa drogi gminnej odcinek przez miejscowość Uników”.

 Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Złoczew informuje, co następuje:

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:             305 000,00 zł.

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia 30 września 2017r..

 W terminie do dnia 17.08.2017r. do godziny 10:00, złożono następujące oferty:

 

Oferta Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena netto

VAT

Cena brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

 

Nr 1

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

 

 

284 552, 00 zł.

 

 

65 446,96 zł

 

349 998, 96 zł.

 

 

36 miesięcy

 

30 wrzesień 2017r

 

 Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazują Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                    Jadwiga  Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2017 16:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 108
21 sierpnia 2017 16:13 Katarzyna Marta Sufleta - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)