Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ROZEZNANIE CENOWE doty. Przebudowy istniejącego budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie w zakresie niezbędnym do dostosowania bezpieczeństwa pożarowego budynku do obecnych przepisów.

Złoczew, dn. 7.04 2016r. Publiczne Przedszkole w Złoczewie 98-270 Złoczew, ul. Kilińskiego 44 Tel. (43) 820- 22-39 NIP 8271921727, Regon 731626311 L.Dz. PP4/2016 ROZEZNANIE CENOWE Publiczne Przedszkole w Złoczewie zaprasza do udziału w postępowaniu: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przebudowa istniejącego budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie...

Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym

K o m u n i k a t Zgodnie z zarządzeniem nr 14/2016 z dnia 29 marca 2016 r. Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym Działka nr 276/41 o pow. 0,1284 ha w obr. 1 m.Złoczew zabudowana budynkiem byłej kotłowni cena wywoławcza –...

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2016 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2016 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Lp. Oferent – organizacja pozarządowa Nazwa zadania Przyznana dotacja na 2016 r. w zł. 1. K.S....

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 21 marca (poniedziałek) 2016 r. o godz. 10.00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 21 marca (poniedziałek) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XVIII sesji, - przyjęcie...

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2016 roku na terenie Gminy Złoczew

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych a) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot...

Ogłoszenie w sprawie udziału w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.

Ogłoszenie w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016r. na terenie Gminy...

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Burmistrz Miasta Złoczewa działając na podstawie art.13, w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2014r. poz.1118 z późn.zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 grudnia (wtorek) 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 grudnia (wtorek) 2015 r. o godz. 900 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XVII sesji; - przyjęcie...

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego Lp. Oferent Nazwa projektu/termin realizacji Przyznana dotacja na 2015 r. w zł. 1. Gminna Spółka Wodna w Złoczewie Renowacja rowów melioracyjnych...