Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w studium.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Złoczewie uchwały nr XVI/75/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie...

ROZEZNANIE CENOWE doty. Przebudowy istniejącego budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie w zakresie niezbędnym do dostosowania bezpieczeństwa pożarowego budynku do obecnych przepisów.

Złoczew, dn. 7.04 2016r. Publiczne Przedszkole w Złoczewie 98-270 Złoczew, ul. Kilińskiego 44 Tel. (43) 820- 22-39 NIP 8271921727, Regon 731626311 L.Dz. PP4/2016 ROZEZNANIE CENOWE Publiczne Przedszkole w Złoczewie zaprasza do udziału w postępowaniu: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przebudowa istniejącego budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie...

Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym

K o m u n i k a t Zgodnie z zarządzeniem nr 14/2016 z dnia 29 marca 2016 r. Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym Działka nr 276/41 o pow. 0,1284 ha w obr. 1 m.Złoczew zabudowana budynkiem byłej kotłowni cena wywoławcza –...

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2016 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2016 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Lp. Oferent – organizacja pozarządowa Nazwa zadania Przyznana dotacja na 2016 r. w zł. 1. K.S....

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 21 marca (poniedziałek) 2016 r. o godz. 10.00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 21 marca (poniedziałek) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XVIII sesji, - przyjęcie...

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2016 roku na terenie Gminy Złoczew

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych a) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot...

Ogłoszenie w sprawie udziału w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.

Ogłoszenie w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016r. na terenie Gminy...

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Burmistrz Miasta Złoczewa działając na podstawie art.13, w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2014r. poz.1118 z późn.zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 grudnia (wtorek) 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 grudnia (wtorek) 2015 r. o godz. 900 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XVII sesji; - przyjęcie...