Stanowiska

Burmistrz

Zastępca Burmistrza Miasta Złoczewa

Sekretarz

Skarbnik Miasta

Inspektor ds. Obsługi Sekreteriatu

Inspektor ds. Kadrowych, Zdrowia i Sportu. Archiwum Zakładowe

Inspektor ds. Zmówień Publicznych i Planowania Przestrzennego

Informacje

Inspektor ds. Zmówień Publicznych i Planowania Przestrzennego - Cecylia Frejek

Sprawa:
Niezbędne dokumenty:
Czas realizacji:
Opłata
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego:
Wniosek o wydanie zaświadczenia
W dniu wpływu wniosku:
17zł
Wypis i wyrys z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego:
Wniosek o wydanie wypisu i (lub) wyrysuj
7 dni
Od wypisu - do 5 stron 30zł- powyżej 5 stron 50zł Od wyrysuj - za każdą rozpoczętą stronę A4- 20zł
Decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja celu publicznego:
Wniosek inwestora wraz z 3 egzemplarzami map do celów opiniodawczych, wypis z ewidencji gruntów, skrócony wypis z ewidencji gruntów na działki sąsiednie.
2 miesiące
107zł z wyjątkiem budynków mieszkalnych
Wydanie zaświadczenia o zalesieniu:
Wniosek wraz z mapą ewidencyjną z zaznaczą działką oraz kserokopia wypisu z ewidencji gruntu
W dniu wpływu wniosku:
17zł

Podinspektor ds. Ewidencji Ludności

Informacje

Podinspektor ds. Ewidencji Ludności - Patryk Perdek
Sprawa:
Niezbędne dokumenty:
Czas realizacji:
Opłata
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:
Wniosek, dowód osobisty
W dniu wpływu wniosku:
17zł
Wymeldowanie z pobytu czasowego:
Wniosek, dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania
W dniu wpływu wniosku:
nie podlega opłacie
Wydanie pierwszego dowodu osobistego:
1. wniosek o wydanie dowodu osobistego,
2. jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, pozycja frontalna (taka jak do paszportu),
3. legitymacja szkolna, legitymacja studencka, ważny polski paszport – w celu potwierdzenia tożsamości w przypadku wyrabiania pierwszego dowodu osobistego,
4. w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży, posiadany paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
5. na żądanie organu – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
6. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:
o osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,
o osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
o osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
o osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
7. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby małoletniej powyżej 5 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz ubezwłasnowolnionej częściowo.
Do 30 dni od złożenia wniosku
nie podlega opłacie
Wymiana dowodu osobistego
1. wniosek o wydanie dowodu osobistego,
2. jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, pozycja frontalna (taka jak do paszportu),
3. Dowód osobisty.
Do 30 dni od złożenia niosku
nie podlega opłacie
Zameldowanie na pobyt stały
Wniosek, umowa najmu lub dokument stwierdzający tytuł własności lokalu, dowód osobisty osoby meldującej się, odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku zameldowania osoby niepełnoletniej)
W dniu wpływu wniosku:
nie podlega opłacie

Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy
Wniosek, umowa najmu lub dokument stwierdzający tytuł własności lokalu, dowód osobisty osoby meldującej się, odpis skrócony aktu urodzenia (dzieci)
W dniu wpływu wniosku:
nie podlega opłacie
Wymeldowanie z pobytu stałego
Wniosek, dowód osobisty
W dniu wpływu wniosku:
nie podlega opłacie
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego
Wniosek, do wglądu potrzebny jest dokument ze zdjęciem
W dniu wpływu wniosku:
nie podlega opłacie

Inspektor ds. Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej

Podinspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej

Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Inwestycji

Inspektor ds. Obsługi Kasowej

Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej, Kierownik USC

Informacje

Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej, Kierownik USC - Krystyna Gandziarska


Sprawa:
Niezbędne dokumenty:
Czas realizacji:
Opłata
Zawarcie związku małżeńskiego
Podanie, dowody osobiste (nieletni - tymczasowy dokument tożsamości),
Kawaler, panna, wdowiec, wdowa, rozwiedziony, rozwiedziona: odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza Gminą Złoczew),
Wdowiec, wdowa: odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (jeśli zgon rejestrowany był poza Gminą Złoczew),
Rozwiedziony, rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy (gdy małżeństwo zawarte było poza Gminą Złoczew)
1 miesiąc
84zł /CENTER>
Wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarci małżeństwa
Skrócony odpis aktu urodzenia, dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki
nie podlega opłacie
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego ze obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Wniosek, odpis skrócony aktu urodzenia dla urodzonych poza gminą, dokument stwierdzający ustanie poprzedniego małżeństwa jeśli urodzony poza gminą, dowód osobisty lub paszport
w dni złożenia wniosku
38zł
Wydanie aktu urodzenia
Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia
W tym samym dniu
nie podlega opłacie
Wydanie odpisu aktu urodzenia
Własnoręcznie napisane podanie, okazanie dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania odpisu
W dniu złożenia podania
za odpis skrócony aktu - 22zł
za odpis zupełny aktu - 33zł
za zaświadczenia - 24zł
Wydanie aktu zgonu
Karta zgonu lub zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia
W tym samym dniu
nie podlega opłacie
Wydanie odpisu aktu zgonu
Własnoręcznie napisane podanie, okazanie dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania odpisu
W dniu złożenia podania
za odpis skrócony aktu - 22zł
za odpis zupełny aktu - 33zł
za zaświadczenie - 24zł
Wydanie odpisu aktu małżeństwa
Własnoręcznie napisane podanie, okazanie dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania odpisu
W dniu złożenia podania
za odpis skrócony aktu - 22zł
za odpis zupełny aktu - 33zł
za zaświadczenie - 24zł

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

Informacje

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej - Honorata Kupis

Sprawa:
Niezbędne dokumenty:
Czas realizacji:
Opłata
zaświadczenia o zaległościach podatkowych
---
7dni
21zł

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

Informacje

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej - Dorota Kupis

Sprawa:
Niezbędne dokumenty:
Czas realizacji:
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbednej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości gospodarstwa rolnego
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości nieruchomości
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbednej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego i nieruchomości
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
STAWKI OPŁATY SKARBOWEJ OD WYDAWANYCH ZAŚWIADCZEŃ
<
Przedmiot opłaty skarbowej
Stawka
Zwolnienia
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - od każdego egzemplarza
21 zł
---
Pozostałe zaświadczenia:
- o posiadaniu i wielkości gospodarstwa rolnego;
- o posiadaniu i wielkości nieruchomości;
- o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego i nieruchomości;
17 zł
zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego


Nie podlegają opłacie skarbowej między innymi zaświadczenia w sprawach:

  1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

  2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  3. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
  4. powszechnego obowiązku obrony,
  5. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej.
jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż w/w, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

Informacje

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej - Ewa Woźniakowska

Sprawa:
Niezbędne dokumenty:
Czas realizacji:
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbednej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości gospodarstwa rolnego
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości nieruchomości
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbednej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego i nieruchomości
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
STAWKI OPŁATY SKARBOWEJ OD WYDAWANYCH ZAŚWIADCZEŃ
<
Przedmiot opłaty skarbowej
Stawka
Zwolnienia
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - od każdego egzemplarza
21 zł
---
Pozostałe zaświadczenia:
- o posiadaniu i wielkości gospodarstwa rolnego;
- o posiadaniu i wielkości nieruchomości;
- o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego i nieruchomości;
17 zł
zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego


Nie podlegają opłacie skarbowej między innymi zaświadczenia w sprawach:

  1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

  2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  3. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
  4. powszechnego obowiązku obrony,
  5. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej.
jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż w/w, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Inspektor ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Informacje

Inspektor ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Janusz Palusiński


Sprawa:
Niezbędne dokumenty:
Czas realizacji:
Opłata
wydania decyzji na scięcie drzewa
podanie z uzasadnieniem oraz wskazaniem numeru działki, na którym znajduje sie przedmiotowe drzewo, podaniem obwodu drzewa na wysokosci 130cm, Do wniosku należy dostarczyć kserokopie dokumentu stwierdzającego własność działki
np. akt własności, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądowe
.
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 30 dni
-

Radca Prawny

Inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego

Inspektor ds. obsługi informatycznej

Kierownik Referatu Rozwoju, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska.

Podinspektor ds. Drogownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2008 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 25986
16 marca 2016 09:26 Radosław Radwański - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor ds. Ewidencji Ludności.
16 marca 2016 09:26 Radosław Radwański - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor ds. Ewidencji Ludności.
16 marca 2016 09:24 Radosław Radwański - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor ds. Ewidencji Ludności.